Your Expert in Software

K solutions łączy świat biznesu i nowoczesnych technologii, wspierając organizacje w rozwoju i drodze do sukcesu.
Pomagamy w wytyczaniu najlepszych kierunków działania, definiowaniu strategii IT oraz wdrażaniu aplikacji ERP, Business Intelligence.
K solutions combines the world of business and high tech, while supporting organisations in their development and the path to success. We aid in setting the best directions of activity, defining IT strategies and implementing the ERP, Business Intelligence application.

O FIRMIE

ABOUT US

K solutions to firma konsultingowa specjalizująca się w usługach z zakresu doradztwa biznesowego, informatycznego oraz zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Zdobywamy zaufanie przedsiębiorstw z różnych branż.

K solutions is a consulting company specialising in business and IT advice as well as advanced IT solutions. We have gained trust of companies operating in various industries.

Łączymy dwa światy — biznesu i nowoczesnych technologii, wspierając organizacje w rozwoju i drodze do sukcesu. Dla naszych Klientów jesteśmy partnerem, który oferuje optymalne rozwiązania. Wszystko po to, aby pomóc w wytyczeniu najlepszych kierunkoów działania, definiowaniu strategii IT, a także wyborze i wdrażaniu aplikacji ERP, Business Intelligence.

We combine two worlds – the world of business and high tech, while supporting organisations in their development and the path to success. For our Clients, we are a partner which offers optimum solutions. Everything is done to aid in setting the best directions of activity, defining IT strategies and implementing the ERP, Business Intelligence application.

K solutions oferuje także usługi z zakresu tworzenia i rozwijania dedykowanych rozwiązań IT.

K solutions also offers services of creating and developing dedicated IT solutions.

USŁUGI

SERVICES

IT Consulting

Szeroko pojęte doradztwo w zakresie strategii rozwoju systemów klasy ERP, Business Intelligence, wyboru optymalnego systemu informatycznego, audytów informatycznych (IT Due Dilligence), i innych.

Comprehensive advice in the scope of development strategies for ERP, Business Intelligence class systems, selection of the optimum IT system, IT auditors (IT Due Diligence), and more.

Custom Development

Dostarczamy dedykowane rozwiązania informatyczne w wybranych technologiach, od pomysłu produktu, poprzez poszczególne etapy procesu tworzenia oprogramowania, aż do testów i wdrożenia produktu końcowego.

We deliver dedicated IT solutions in selected technologies starting with the concept for the product, through the particular stages of developing the software, to tests and implementing the final product.

IT CONSULTING

Dziś od biznesu wymaga się więcej. Nowoczesne zarządzanie organizacją opiera się na dostępie do informacji, umiejętności ich analizy i wyboru tych, które faktycznie wpływają na trafność decyzji biznesowych i w efekcie przekładają się na sukces. Optymalnie dobrany system informatyczny ma wpływ na zwiększenie efektywności działania organizacji we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Today, more is required from a business. Innovative management of an organisation is based on access to information, the ability of its analysis and selecting the information which will actually have an impact on making good business decisions, and as a result, will bring success. The optimum selection of an IT system has an influence on increasing the effectiveness of an organisation’s operation in all areas of its functioning.

Wybór systemu informatycznego

Selection of an IT system

Analiza środowiska systemów IT

Analysis of the IT system environment

Wsparcie Klienta we wdrożeniach

Supporting the Client in implementations

KONTAKT

CONTACT